• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

V Niedziela Zwykła 10 lutego 2019 r.

Przeży­wamy dzisiaj 5. Niedzielę Zwykłą. Ofi­ary zbier­ane do puszek przed świą­tynią przez­naczamy na „Fun­dusz Wschodni“.

11 lutego – wspom­nie­nie NMP z Lour­des. Świa­towy Dzień Chorego – w naszych mod­l­itwach pamię­ta­jmy o chorych i cier­pią­cych oraz o tych, którzy pochy­lają się z troską nad naszym cier­pi­e­niem. 14 lutego – święto św. Cyryla i Metodego – współ­pa­tronów Europy.

Prag­niemy odnowić Koła Żywego Różańca w naszej Parafii. W poszczegól­nych miejs­cowoś­ci­ach pewna grupa osób już pod­jęła decyzję o przys­tąpi­e­niu do Żywego Różańca. Wciąż czekamy na pozostałe osoby. W tym roku ten apel kieru­jemy do mieszkańców Gardzienic, Wyg­nanowic i Kolonii Wyg­nanow­ice, Stryjny wraz z Kolo­ni­ami. Na sto­liku z prasa można znaleźć odpowied­nie deklaracje przys­tąpi­enia do ŻR.

Ofi­ary zbier­ane w dzisiejszą niedzielę przez­naczamy na ogrze­wanie naszej świą­tyni.

Pole­cam uwadze wiernych prasę katolicką. Jest Gość Niedzielny, Niedziela i Mały Gość Niedzielny.

W imie­niu wspól­noty parafi­al­nej serdecznie dziękuję za posprzą­tanie świą­tyni Państwu: Mał­gorza­cie Adamek, Anecie Czar­neck­iej, Tere­sie Kasprzak, Krzyszto­fowi Kasperkowi, Michałowi Wilkołkowi.