• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

XXVII Niedziela Zwykła 7 października 2018 r.

Przeży­wamy 27. Niedzielę Zwykłą.

W przyszłą niedzielę przeży­wamy XVIII Dzień Papieski pod hasłem: „Promieniowanie ojcostwa“. Tegoroczne hasło Dnia Papieskiego przy­pom­ina nam, że Bóg potęguje swoje imię „Ojciec” troszcząc się o nasze zbaw­ie­nie. Stanowi to zarazem wskazanie dla nas, by należy­cie przeży­wać tajem­nicę ojcostwa, najpierw poprzez ufne zaw­ierze­nie Bogu Ojcu, a w kon­sek­wencji właś­ciwe przeży­wanie relacji ojcows­kich w odniesieni­ach między ludźmi. Ofi­ary zbier­ane w tym dniu do puszki przekazu­jemy na Fun­dusz Papieski „Dzieło Nowego Tysią­cle­cia“.

Trwamy na mod­l­itwie różań­cowej. Ofi­aru­jemy ją, zgod­nie z intencją Ojca Świętego, w intencji Koś­cioła i trwa­jącego Syn­odu Biskupów poświę­conego dusz­paster­skiej trosce o ludzi młodych. W dni powszed­nie nabożeństwo różań­cowe o godz. 16.30. W niedziele o godz. 10.30. Dla dzieci konkurs różań­cowy z nagro­dami.

Na prośbę zain­tere­sowanych infor­muję, że Uroczys­tość I Komu­nii Świętej będzie w naszej Parafii 9 czer­wca 2019 roku. Do dzisiejszego dnia zgłosiło się 3 dzieci.

W dni­ach 1213 października Parafia orga­nizuje piel­grzymkę do sank­tu­ar­iów maryjnych w Gietrzwałdzie i Świętej Lipce oraz do Sank­tu­ar­ium bł. Ks. Jerzego Popiełuszki na Żoli­borzu w Warsza­wie. Infor­ma­cje na sto­liku z prasą. W zakrys­tii przyj­mu­jemy zapisy na udział w piel­grzymce.

Z powodu piel­grzymki, w tym tygod­niu nie będzie Mszy św. w piątek i w sobotę. W tych dni­ach nabożeństwo różań­cowe o godz. 16.30.

W sobotę, 13 października, nie będzie spotka­nia dla min­is­tran­tów. Kandy­datów do LSO zapraszam w sobotę 20 października na godz. 16.00.

W imie­niu wspól­noty parafi­al­nej serdecznie dziękuję za posprzą­tanie świą­tyni i przy­oz­do­bi­e­nie jej kwiatami Państwu: Boże­nie i Tadeuszowi Kosier­bom, Rena­cie Wój­cik.