• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

XXVIII Niedziela Zwykła 14 października 2018 r.

Przeży­wamy 28. Niedzielę Zwykłą i XVIII Dzień Papieski pod hasłem: „Promieniowanie ojcostwa“.

Tegoroczne hasło Dnia Papieskiego przy­pom­ina nam, że Bóg potęguje swoje imię „Ojciec” troszcząc się o nasze zbaw­ie­nie. Stanowi to zarazem wskazanie dla nas, by należy­cie przeży­wać tajem­nicę ojcostwa, najpierw poprzez ufne zaw­ierze­nie Bogu Ojcu, a w kon­sek­wencji właś­ciwe przeży­wanie relacji ojcows­kich w odniesieni­ach między ludźmi. Ofi­ary zbier­ane do puszki przekazu­jemy na Fun­dusz Papieski „Dzieło Nowego Tysią­cle­cia“.

W tym tygod­niu: 16 października – wspom­nie­nie św. Jad­wigi Śląskiej. 40. rocznica wyboru św. Jana Pawła II na Stolicę Piotrową. 18 października – święto św. Łukasza, który pozostawił nam III Ewan­gelię i Dzieje Apos­tol­skie. Jest patronem pra­cown­ików Służby Zdrowia. Od przyszłej niedzieli rozpoczyna się w Koś­ciele Tydzień Misyjny. Pole­camy mod­l­it­wom wiernych mis­jonarki i mis­jonarzy, którzy real­izują wezwanie Pana Jezusa „Idź­cie na cały świat i głoś­cie Ewan­gelię“. Ofi­ary zbier­ane na tacę w przyszłą niedzielę przez­naczamy na cele misyjne.

Trwamy na mod­l­itwie różań­cowej. Ofi­aru­jemy ją, zgod­nie z intencją Ojca Świętego, w intencji Koś­cioła. W dni powszed­nie nabożeństwo różań­cowe o godz. 16.30. W niedziele o godz. 10.30. Dla dzieci konkurs różań­cowy z nagro­dami.

Zbliża się Uroczys­tość Wszys­t­kich Świę­tych i Dzień Zaduszny. W tych dni­ach będziemy z mod­l­itwą spieszyć na groby naszych blis­kich. W związku z tym bardzo serdecznie proszę o:

– uporząd­kowa­niu grobów na naszym cmen­tarzu parafi­al­nym.

– na bocznych ołtarzach i na sto­liku z prasą religi­jną są już wyłożone kartki wypominkowe. Wyp­isu­jemy na nich imiona i nazwiska naszych Zmarłych, których pole­camy mod­l­itwie Koś­cioła. Różaniec wypominkowy w naszej Parafii w Dzień Zaduszny i we wszys­tkie niedziele aż do Adwentu przed Mszą św. o godz. 9.00 i 11.00. Na kartkach bardzo proszę o wpisanie odpowiedziej godziny. Msza św. za Zmarłych pole­conych na kartkach wypominkowych w Dzień Zaduszny o godz. 11.00 i w Wig­ilię Bożego Nar­o­dzenia o godz. 9.00.

W sobotę 20 października na godz. 16.00 – zbiórka dla kandy­datów na min­is­tran­tów.

Pośród złocą­cych się liści na drzewach zbliża się jesień i zima – okres grzew­czy – w naszym koś­ciele. Ofi­ary zbier­ane na tacę w każdą 2 niedzielę miesiąca, przez­naczymy na ogrze­wanie koś­cioła.