• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

XIX Niedziela Zwykła 12 sierp­nia 2018 r.

Przeży­wamy 19. Niedzielę Zwykłą. Ofi­ary złożone na tacę w dzisiejszą niedzielę przekazu­jemy do dys­pozy­cji Car­i­tas naszej Archidiecezji.

15 sierp­nia (w środę) przeży­wamy litur­giczną Uroczys­tość Wniebowz­ię­cia NMP. Msze św. o godz. 7.30, 9.00 i 11.00. Po każdej Mszy św. obrzęd bło­gosław­ieństwa kwiatów, ziół, zbóż i owoców. W tym dniu przeży­wamy też 98. rocznicę Bitwy Warsza­wskiej. Jest to święto Wojska Pol­skiego. Naszą mod­l­itwą oga­r­ni­amy tych, którzy bronią wol­ności i niepodległości naszej Ojczyzny. O godz. 15.00 – Msza św. w intencji sad­own­ików zrzes­zonych w Orga­ni­za­cji Pro­du­cen­tów Owoców STRYJNO-​SAD.

20 sierp­nia o godz. 18.30 spotkanie Rady Dusz­paster­skiej na ple­banii.

26 sierp­nia o godz. 11.00 w naszym koś­ciele parafi­al­nym rozpoczną się uroczys­tości związane z Gmin­nymi Dożynkami. Pani Wójt Gminy Rybczewice bardzo serdecznie zaprasza. Pro­gram uroczys­tości w najbliższym cza­sie. 8 wrześ­nia nasza wspól­nota będzie przeży­wać Uroczys­tość Odpus­tową ku czci Nar­o­dzenia NMP. W tym dniu podz­ięku­jemy także za dobrą pogodę i urodzaj, którym Pan Bóg pobło­gosławił nam w tym roku. Gospo­darzami dożynek parafi­al­nych będą mieszkańcy Kolonii Wyg­nanow­ice. Bardzo proszę, aby mieszkańcy poszczegól­nych wiosek naszej Parafii przy­go­towali okolicznoś­ciowe wieńce dożynkowe.

Zachę­cam do lek­tury prasy katolick­iej. Są dostępne nowe numery „Goś­cia Niedziel­nego“ i „Niedzieli“.

W imie­niu wspól­noty parafi­al­nej serdecznie dziękuję za posprzą­tanie świą­tyni i przy­oz­do­bi­e­nie jej kwiatami Pan­iom: Tere­sie Wój­cik, Zofii Bobel, Bar­barze Gąsior i Marii Woj­narskiej.

W ostat­nim tygod­niu Bóg powołał do wieczności śp. Jacka Sto­lar­czyka (l. 53). Pole­ca­jmy Bożemu Miłosierdziu zmarłych z naszych rodzin.