• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

XX Niedziela Zwykła 19 sierp­nia 2018 r.

Przeży­wamy 20. Niedzielę Zwykłą. Ofi­ary złożone do puszki w przyszłą niedzielę przekazu­jemy do dys­pozy­cji Caritas.

Jutro o 18. 30, na ple­banii, spotkanie Rady Dusz­paster­skiej naszej Parafii. W przyszłą niedzielę, 26 sierp­nia, Wójt Gminy Rybczewice Pani Elż­bi­eta Masicz i Rada Gminy serdecznie zapraszają na Dożynki Gminne. Uroczys­tości rozpoczną się Mszą św. o godz. 11.00 w koś­ciele parafi­al­nym w Wyg­nanow­icach. W cza­sie Eucharys­tii zostaną poświę­cone wieńce dożynkowe. O godz. 13.00 na placu przed Urzę­dem Gminy w Rybczewicach rozpocznie się część ofic­jalna uroczys­tości, a po niej nastąpią imprezy towarzyszące: konkursy dla dzieci, wys­tępy artysty­czne i wys­tawy tem­aty­czne. Szczegółowy pro­gram na stronie inter­ne­towej Urzędu Gminy.

Przy­go­towu­jemy się do Uroczys­tości Odpus­towej, która przy­pada 8 wrześ­nia. W tym dniu będziemy przeży­wać także Dożynki Parafi­alne – Święto Dziękczynienia Panu Bogu za owoce naszej pracy na polach, w ogro­dach i sadach. W tym roku gospo­darzami Dożynek będą mieszkańcy Kolonii Wyg­nanow­ice. Bardzo proszę mieszkańców wiosek o przy­go­towanie wieńców dożynkowych.

W niedzielę 2 wrześ­nia o godz. 17.00 Różaniec Wypominkowy za Zmarłych spoczy­wa­ją­cych na naszym cmen­tarzu parafi­al­nym. Na sto­liku z prasą i przy bocznych ołtarzach są dostępne kartki wypominkowe. Msza św. na cmen­tarzu o godz. 17.30. Przed uroczys­toś­cią odpus­tową zad­ba­jmy o wygląd grobów na cmen­tarzu parafi­al­nym. Śmieci proszę wyrzu­cać w oznac­zone miejsca dokonu­jąc ich sor­towa­nia.

W ostat­nim cza­sie zostało wymienione ogrodze­nie na cmen­tarzu od strony parkingu. W imie­niu wspól­noty parafi­al­nej serdecznie dziękuję za pomoc Panom: Markowi Szpo­towi, Adrze­jowi Wój­cikowi, Jerzemu Sto­lar­czykowi, Arka­dius­zowi Goralowi, Pawłowi Gorzelowi, Stanisła­wowi Gny­powi.

W imie­niu wspól­noty parafi­al­nej dziękuję za posprzą­tanie świą­tyni i przy­oz­do­bi­e­nie jej kwiatami Pan­iom: Rena­cie Trale, Reginie Masicz, Emilii Gnyp, Doro­cie Sko­rek, Stanisławie Flor.