• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

XVIII Niedziela Zwykła 5 sierp­nia 2018 r.

Przeży­wamy 18. Niedzielę Zwykłą. Jest to I niedziela miesiąca sierp­nia. Po każdej Mszy św. ado­racja Najświęt­szego Sakra­mentu i możli­wość ucałowa­nia Relik­wii św. Jana Pawła II. Po Mszy św. o godz. 11.00 – zmi­ana tajem­nic różańcowych.

W tym tygod­niu: 6 sierp­nia – litur­giczne święto Przemie­nienia Pańskiego. Msze św. o godz. 9.00 i 18.00. 8 sierp­nia – wspom­nie­nie św. Dominika. 9 sierp­nia – wspom­nie­nie św. Teresy Benedykty od Krzyża (Edyty Stein) – Patronki Europy. 10 sierp­nia — święto św. Wawrzyńca, diakona i męczen­nika z III w. W tym dniu pamię­tamy w naszych mod­l­itwach o chrześ­ci­janach, którzy w różnych zakątkach świata doz­nają prześlad­owań za wyz­nawaną wiarę w Chrys­tusa. 11 sierp­nia – wspom­nie­nie św. Klary z Asyżu. Św. Klara jest patronką telewizji. Oga­r­ni­amy naszą mod­l­itwą tych, którzy poprzez media docier­ają do współczes­nego człowieka z Dobrą Now­iną.

Ofi­ary złożone na tacę w przyszłą niedzielę przekazu­jemy do dys­pozy­cji Car­i­tas naszej Archi­diecezji.

W tym tygod­niu chcemy rozpocząć prace związane z wymi­aną ogrodzenia na cmen­tarzu od strony parkingu. Były one wielokrot­nie przekładane ze względu na złą pogodę a później żniwa. Bardzo proszę o pomoc 34 mężczyzn w najbliższy czwartek od godz. 8.00.

W imie­niu wspól­noty parafi­al­nej serdecznie dziękuję za posprzą­tanie świą­tyni na dzisiejszą niedzielę i przy­oz­do­bi­e­nie jej kwiatami Pan­iom: Marii Grocheck­iej, Ire­nie Gruli, Krystynie Gruli, Lidii Glejf.

W ostat­nim tygod­niu Bóg powołał do wieczności z naszej wspól­noty śp. Mieczysława Wój­cika. Pole­ca­jmy Zmarłych z naszych rodzin Bożemu Miłosierdziu w ufnej mod­l­itwie.