• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

XIV Niedziela Zwykła 8 lipca 2018 r.

Przeży­wamy dzisiaj XIV Niedzielę Zwykłą. W tym tygod­niu: 11 lipca – święto św. Benedykta, patrona Europy.

W tym tygod­niu chcemy rozpocząć prace związane z wymi­aną ogrodzenia na cmen­tarzu parafi­al­nym. Chcemy w pier­wszej kole­jności zde­mon­tować ist­niejące ogrodze­nie, na nowo obsadzić słupki i zalać betonem. Potrze­bu­jemy do pomocy 3 panów. Chęt­nych bardzo proszę o zgłosze­nie w zakrys­tii lub na mój numer tele­fonu.

Bardzo proszę Rodz­iców o zgłaszanie w zakrys­tii dzieci, które w przyszłym roku przys­tąpią w naszej wspól­no­cie do I Komu­nii świętej. Od przyszłego roku zmieni­amy ter­min tej uroczys­tości na Niedzielę Zesła­nia Ducha Świętego, która w przyszłym roku wypad­nie 9 czer­wca.

Za dwa miesiące, 8 wrześ­nia będziemy przeży­wali uroczys­tość odpus­tową w święto Nar­o­dzenia NMP. W tym dniu będziemy także dziękowali Panu Bogu za plony tego roku. Gospo­darzami tegorocznych dożynek będą mieszkańcy Kolonii Wyg­nanow­ice.

W zakrys­tii przyj­mu­jemy zapisy na Pieszą Piel­grzymkę do Częs­to­chowy, która wyruszy z Lublina 3 sierp­nia. W przyszłą niedzielę przed naszą świą­tynią będziemy zbier­ali ofi­ary na fun­dusz piel­grzymkowy „Idę z Tobą“, który pomoże sfi­nan­sować udział w tej piel­grzymce młodym ludziom będą­cym w trud­nej sytu­acji mate­ri­al­nej.

W imie­niu wspól­noty parafi­al­nej serdecznie dziękuję za posprzą­tanie świą­tyni i przy­oz­do­bi­e­nie jej kwiatami Państwu: Iwonie Jaworskiej, Mon­ice Gnyp, Alinie Gnyp, Annie Potem­b­skiej, Markowi Kasperkowi i Alinie Pawłowskiej. Dziękuję także Panu Medar­d­owi Miazdze za naprawę oświ­etle­nia ołtarza.

Serdecznie dziękuję Radzie Dusz­paster­skiej za orga­ni­za­cję wyjazdu na pogrzeb śp. Ks. Kan. Zbig­niewa Borowskiego. Wierni prosili o Msze św. w intencji Zmarłego. Ich ter­miny są wywies­zone na tabl­icy ogłoszeń.