• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Wniebow­stąpi­e­nie Pańskie 13 maja 2018 r.

Przeży­wamy dzisiaj Uroczys­tość Wniebow­stąpi­enia Pańskiego. Ofi­ary zbier­ane na tacę w dzisiejszą niedzielę przekażemy na Met­ro­pol­i­talne Sem­i­nar­ium Duchowne w Lublinie. Ofi­ary zbier­ane do puszki przed świą­tynią przez­naczamy na CAR­I­TAS na fun­dusz Waka­cyjnego Dzieła Pomocy Dzieciom.

W tym tygod­niu: 16 maja – święto św. Andrzeja Boboli, patrona Pol­ski. W przyszłą Niedzielę Uroczys­tość Zesła­nia Ducha świętego.

Zakończyliśmy biały tydzień dzieci pier­ws­zoko­mu­ni­jnych. Raz jeszcze pragnę podz­iękować dzieciom i ich Rodz­i­com za zaan­gażowanie w przy­go­towanie i przeży­cie tej pięknej uroczys­tości. W imie­niu Parafii dziękuję Rodz­i­com za dar w postaci obrusów na ołtarze naszej świą­tyni. W przyszłym roku uroczys­tość I Komu­nii św. będziemy przeży­wali 9 czer­wca.

W przyszłą niedzielę po Mszy św. o godz. 11.00 spotkanie z dziećmi i Rodzi­cami w celu przy­go­towa­nia Rocznicy Komu­nii św. Będziemy ją przeży­wali w Uroczys­tość Bożego Ciała.

Przez cały miesiąc maj w dni powszed­nie po Mszy św. wiec­zorowej o godz. 18.30, a w niedziele i uroczys­tości o 10.30, uwiel­bimy Pana Jezusa w Najświęt­szym Sakra­men­cie poprzez śpiew Litanii Lore­tańskiej ku czci Jego i naszej Matki.

W tym tygod­niu we środę i w piątek o godz. 17.00 próby litur­giczne młodzieży przed Sakra­mentem Bierz­mowa­nia. Obec­ność obow­iązkowa.

Zgod­nie z wielo­let­nią trady­cją kon­tynu­u­jemy obrzęd poświęce­nia pól. Przy krzyżach przy­drożnych, w scenerii naszych pól, ogrodów i sadów będziemy mod­lić się o dobrą pogodę, urodzaj i bło­gosław­ieństwo dla pracy rol­ników i sad­own­ików. W wyz­nac­zonych miejs­cach proszę przy­go­tować stół nakryty białym obrusem, krzyż, świece, wodę świę­coną i kropidło. Przy­jeżdżam swoim samo­cho­dem. Ofi­ary zbier­ane pod­czas spra­wowanej Mszy świętej przez­naczamy na potrzeby naszej Parafii. Jeśli w danym dniu będzie padał deszcz, w porozu­mie­niu z Pani­ami i Panami Rad­nymi wyz­naczymy inny ter­min.

14 maja (poniedzi­ałek – godz. 17.00STE­FANÓWKA

14 maja (poniedzi­ałek) – godz. 19.00STRYJNO KOLO­NIA W POLU

15 maja (wtorek) – godz. 19.00STRYJNO DRUGIE

16 maja (środa) – godz. 18.45ŻEGOTÓW i KLIMUSIN (koło Państwa Łykusów)

16 maja (środa) – godz. 19.30ŻEGOTÓW (koło Państwa Florów)

17 maja (czwartek) – godz. 19.00FELIN POD LASEM, CHOINY, MAJ­DAN POLICKI

18 maja (piątek) – godz. 19.00FELIN PRZY SZOSIE

19 maja (sob­ota) – godz. 19.00ANUSIN i STRYJNO GÓRY (koło Pani Zielińskiej)

W imie­niu wspól­noty parafi­al­nej dziękuję Państwu Sztor­com za ofi­arowanie desek na potrzeby Parafii, Państwu Rusz­ni­akom za nasiona trawy. W tym tygod­niu kon­tynu­u­jemy prace związane z mal­owaniem dachu naszej świą­tyni.

Po raz kole­jny Zespół Szkół Ogól­nok­sz­tałcą­cych w Rybczewicach przyłącza się do akcji „Twój dar serca dla Hos­picjum“, której celem jest pomoc finan­sowa dla Hos­picjum dla dzieci im. Małego Księ­cia w Lublinie. W przyszłą niedzielę, 20 maja, po wszys­t­kich Mszach św. wierni będą mogli wspomóc to dzieło poprzez ofi­ary zbier­ane do puszki. W zamian zostaną obdarowani ciastem i serdecznym usmiechem młodzieży, która bierze udział w tej szla­chet­nej inic­jaty­wie.