• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

VI Niedziela Wielka­nocna 6 maja 2018 r.

Przeży­wamy dzisiaj VI Niedzielę Wielka­nocną, która rozpoczyna Tydzień Mod­l­itw o Powoła­nia kapłańskie, zakonne i misyjne. Ofi­ary zbier­ane na tacę w przyszła niedzielę przekażemy na Met­ro­pol­i­talne Sem­i­nar­ium Duchowne w Lublinie.

W dzisiejszą niedzielę nasza wspól­nota parafi­alna przezywa wielką uroczys­tość. 12 dzieci przys­tąpi po raz pier­wszy do Sakra­mentu Eucharys­tii. Oga­r­ni­amy nasza mod­l­itwą dzieci, ich rodz­iców, rodz­iców chrzest­nych i rodziny, które uczest­niczą w tym świę­cie i wydarze­niu. Rodz­i­com, Rodz­i­com Chrzest­nym i Rodzi­nom dzieci pragnę w imie­niu całej wspól­noty parafi­al­nej jak najserdeczniej podz­iękować za dar ołtarza: obrusy haftowane na ołtarze. Dziękuję także za pomoc w przy­go­towa­niu dzieci do dzisiejszej uroczys­tości, za kwiaty i deko­rację świą­tyni, porządki w koś­ciele i poza nim. Nade wszys­tko dziękuję za codzi­enny trud wychowa­nia i troskę o wzras­tanie dzieci w wyz­nawane wierze i oso­biste świadectwo miłości Boga i bliźniego. Dziękuję także za pomoc w przy­go­towa­niu liturgii Pan­iom Justynie Górecznej i Ninie Jaromiń. Dziekuję Pani Annie Kraw­czyk za deko­rację świą­tyni kwiatami. Od jutra dzieci przeży­wają Biały Tydzień. W poszczególne dni będziemy z wdz­ięcznoś­cią mod­lić się za tych, którzy pomogli nam w drodze na spotkanie z Panem Jezusem obec­nym w Eucharys­tii. 12 maja w sobotę dzieci wraz z opieku­nami wezmą udział w piel­grzymce dziękczyn­nej do Sank­tu­ar­ium Matki Bożej w Wąwol­nicy i Kaz­imierzu Dol­nym. Wyjazd z placu przed koś­ciołem o godz. 8.00.

W tym tygod­niu: 8 maja – uroczys­tość św. Stanisława, biskupa i męczen­nika. Naszą mod­l­itwą otaczamy naszą Ojczyznę i Sol­enizan­tów, a wśród nich Księdza Arcy­biskupa Stanisława Budzika. W przyszłą niedzielę uroczys­tość Wniebow­stąpi­enia Pańskiego.

Przez cały miesiąc maj w dni powszed­nie po Mszy św. wiec­zorowej o godz. 18.30, a w niedziele i uroczys­tości o 10.30, uwiel­bimy Pana Jezusa w Najświęt­szym Sakra­men­cie poprzez śpiew Litanii Lore­tańskiej ku czci Jego i naszej Matki.

8 maja (wtorek) spotkanie Rady Dusz­paster­skiej. Zapraszam Panie i Panów Rad­nych na Mszę św. o godz. 18.00. Po nabożeńst­wie majowym rozpoczniemy obrady na ple­banii.

W przyszłą niedzielę – 13 maja – po Mszy św. o godz. 11.00 – spotkanie dla młodzieży, która wyjeżdża w czer­wcu do Włoch. Proszę o obec­ność Rodz­iców lub Opiekunów.

W tym tygod­niu próby litur­giczne dla kandy­datów do Sakra­mentu Bierz­mowa­nia: 9 i 11 maja (środa i piątek) o godz. 17.00. Obec­ność obow­iązkowa.

Zakończyliśmy prace związane z zagospo­darowaniem terenu wokół ple­banii. Serdecznie dziękuję drogim Parafi­anom, którzy na apel z ubiegłej niedzieli pośpieszyli z pomocą. Dzięki ich pracy i zaan­gażowa­niu zdążyliśmy z zakończe­niem prac na dzisiejszą Uroczys­tość. W najbliższą środę rozpoczy­namy prace związane z mal­owaniem dachu naszej świą­tyni.

Zgod­nie z wielo­let­nią trady­cją rozpoczęliśmy obrzęd poświęce­nia pól. Przy krzyżach przy­drożnych, w scenerii naszych pól, ogrodów i sadów mod­limy się o dobrą pogodę, urodzaj i bło­gosław­ieństwo dla pracy rol­ników i sad­own­ików. W wyz­nac­zonych miejs­cach proszę przy­go­tować stół nakryty białym obrusem, krzyż, świece, wodę świę­coną i kropidło. Przy­jeżdżam swoim samo­cho­dem. Ofi­ary zbier­ane pod­czas spra­wowanej Mszy świętej przez­naczamy na potrzeby naszej Parafii. Jeśli w danym dniu będzie padał deszcz, w porozu­mie­niu z Pani­ami i Panami Rad­nymi wyz­naczymy inny ter­min.

7 maja (poniedzi­ałek) godz. 19.00WYG­NANOW­ICE

9 maja (środa) godz. 19.00KOLO­NIA WYG­NANOW­ICE

10 maja (czwartek) godz. 19.00STRYJNO KOLO­NIA (przy szosie)

11 maja (piątek) godz. 19.00STRYJNO PIER­WSZE

12 maja (sob­ota) godz. 19.00GARDZIENICE PIER­WSZE

W odpowiedzi na apel CAR­I­TAS ofi­ary zbier­ane przed świą­tynią przez cały miesiąc maj przez­naczamy na Waka­cyjne Dzieło Pomocy Dzieciom.