• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Zesłanie Ducha Świętego 20 maja 2018 r.

Przeży­wamy dzisiaj w liturgii Koś­cioła Uroczys­tość Zesła­nia Ducha Świętego. Jest ona obchod­zona na pamiątkę wydarzenia w Wiecz­erniku, 50 dni po Zmartwych­w­sta­nia, gdy na zebranych tam apos­tołów i Maryję zstąpił Duch Święty. Wów­czas Apos­tołowie zaczęli prze­maw­iać w wielu językach oraz otrzy­mali szczególne dary duchowe — charyzmaty.

Zstąpi­e­nie Ducha Świętego, zapowiedziane już w Starym Tes­ta­men­cie, ponownie zostało przepowiedziane już przez Jezusa pod­czas Ostat­niej Wiecz­erzy, przed Jego Wniebow­stąpi­e­niem. Z Zielonymi Świątkami wiąże się wiele ludowych zwycza­jów, jak stro­je­nie domów i koś­ciołów gałązkami brzozy oraz wykładanie pod­wórzy gospo­darstw tatarakiem. Ofi­ary zbier­ane dzisiaj do puszki przed świą­tynią przez­naczamy na CAR­I­TAS (Waka­cyjne Dzieło Pomocy Dzieciom)

W tym tygod­niu: jutro drugi dzień Zielonych Świąt – święto NMP Matki Koś­cioła. Msze św. o godz. 9.00 i 18.00. 24 maja (czwartek) – święto Jezusa Chrys­tusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana. W przyszłą niedzielę – uwiel­bi­amy Trójcę Przena­jświęt­szą.

W tym tygod­niu we wtorek i w piątek o godz. 17.00 próby litur­giczne młodzieży przed Sakra­mentem Bierz­mowa­nia. Obec­ność obow­iązkowa. W przyszła niedzielę po Mszy św. o godz. 11.00 spotkanie orga­ni­za­cyjne dla rodz­iców młodzieży, która przys­tąpi do Sakra­mentu Bierz­mowa­nia.

Uroczys­tość Rocznicy I Komu­nii świętej będzie w naszej Parafii 31 maja – w uroczys­tość Bożego Ciała o godz. 11.00. Dzisiaj po Mszy św. o godz. 11.00 – spotkanie orga­ni­za­cyjne z dziećmi i rodzi­cami.

Trwają prace związane z kon­serwacją i mal­owaniem dachu na naszej świą­tyni.

Przy­go­towu­jemy się do uroczys­tości Bożego Ciała, wiz­y­tacji kanon­icznej naszej Parafii, i odpustu ku czci św. Antoniego. Dlat­ego bardzo proszę o:.

• odnowie­nie ołtarzy wokół koś­cioła

• posprzą­tanie i wykosze­nie trawy wokół grobow­ców na cmen­tarzu parafi­al­nym

• przy­pom­i­nam, że śmieci na cmen­tarzu należy seg­re­gować i wyrzu­cać w oznac­zone miejsca.

• przy­pom­i­nam, że wszelkie prace budowlane i remon­towe wykony­wane na cmen­tarzu parafi­al­nym muszą być zgłos­zone w kance­larii parafi­al­nej.

Za 2 tygod­nie w niedzielę 3 czer­wca będziemy przeży­wali w naszej Parafii wiz­y­tację kanon­iczną, którą przeprowadzi JE Ks. Bp Mieczysław Cisło. W tym dni unie będzie Mszy św. o godz. 7.30. Na Mszę św. o godz. 9.00 zapraszamy naszych Parafian, szczegól­nie rodziny z dziećmi. W cza­sie Mszy św. zostaną uroczyś­cie wprowad­zone do naszej świą­tyni Relik­wie Krwi św. Jana Pawła II. Od tego dnia będziemy zanosili nasze prośby i dziękczynienia do Boga przez pośred­nictwo świętego Papieża, obec­nego pośród nas. Po Mszy św. spotkanie Ks. Biskupa z Rada Dusz­paster­ską. O godz. 12.00 – Msza św. w cza­sie której 31 osób przys­tąpi do Sakra­mentu Bierz­mowa­nia. Po każdej Mszy św. wierni będą mogli ucałować Relik­wie. Będzie to wyrazem czci i wdz­ięczności za paster­skie posługi­wanie Papieża Jana Pawła II. Po połud­niu Ks. Biskup odwiedzi DPS w Wyg­nanow­icach. Osoby, które zamaw­iały Mszę św. na 3 czer­wca bardzo proszę o kon­takt w zakrys­tii.

Serdecznie dziękuję za posprzą­tanie świą­tyni i przy­oz­do­bi­e­nie jej kwiatami Pan­iom: Bea­cie Grze­gor­czyk, Agnieszce Wlizło, Annie Sos­nowskiej i Alicji Kwiatosz. Dziękuję także Panu Grze­gor­zowi Gny­powi za pomoc przy kosze­niu trawy.Państwu Krupom, Panom Pawłowi Gorzelowi i Zbig­niewowi Jaro­min­iowi dziękuję za brzózki i deko­rację świą­tyni.

Zbliża się ter­min kwartal­nej zbiórka ofiar na spłatę zadłuże­nia, które ma Parafia wobec Kurii Met­ro­pol­i­tal­nej w Lublinie. Przy­go­towałem list dla wszys­t­kich rodzin naszej wspól­noty, w którym infor­muję o aktu­al­nej sytu­acji mate­ri­al­nej naszej Parafii. Zwracam się z serdeczną prośbą do Pań i Panów Rad­nych o zebranie ofiar i dostar­cze­nie tego listu do naszych Parafian. Samych Parafian bardzo proszę o przyję­cie posługi Pań i Panów Rad­nych ze zrozu­mie­niem. Ich posługa jest wyrazem troski i odpowiedzial­ności za stan mate­ri­alny naszej wspól­noty. Zapraszam Państwa Rad­nych do zakrys­tii po odbiór paki­etów z lis­tem do Parafian.

Po raz kole­jny Zespół Szkół Ogól­nok­sz­tałcą­cych w Rybczewicach przyłącza się do akcji „Twój dar serca dla Hos­picjum“, której celem jest pomoc finan­sowa dla Hos­picjum dla dzieci im. Małego Księ­cia w Lublinie. W dzisiejszą niedzielę, 20 maja, po wszys­t­kich Mszach św. wierni będą mogli wspomóc to dzieło poprzez ofi­ary zbier­ane do puszki. W zamian zostaną obdarowani ciastem i serdecznym uśmiechem młodzieży, która bierze udział w tej szla­chet­nej inic­jaty­wie.

Zgod­nie z wielo­let­nią trady­cją kon­tynu­u­jemy obrzęd poświęce­nia pól.

22 maja (wtorek) – godz. 19.15FELIN, MAJ­DAN POLICKI, CHOINY

23 maja (środa) – godz. 19.00STRYJNO II

24 maja (czwartek) – godz. 19.00ŻEGOTÓW i KLIMUSIN (koło pp. Łykusów)

25 maja (piątek) – godz. 19.15ŻEGOTÓW (koło pp. Florów)

26 maja (sob­ota) – godz. 16.00ANUSIN i STRYJNO GÓRY (koło p. Zielińskiej)

26 maja (sob­ota) – godz. 11.00 – zbiórka lek­torów i min­is­tran­tów. Obec­ność obow­iązkowa. Na spotkanie zapraszamy także chłopców, którzy chcieliby pełnić posługę przy ołtarzu. W ubiegły czwartek 3 chłopców z LSO: Karol Kasperek, Sebas­t­ian Olech i Karol Nucia ukończyło kurs lek­torski otrzy­mało pro­mocję na lek­tora z rąk Ks. Arcy­biskupa.