• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

V Niedziela Wielka­nocna 29 kwiet­nia 2018 r.

Przeży­wamy dzisiaj V Niedzielę Wielkanocną.

W tym tygod­niu: I piątek – Sakra­ment Pokuty i Pojed­na­nia o godz. 17.00. Msza św z ado­racją Najświęt­szego Sakra­mentu o godz. 18.00. W tym dni unie obow­iązuje wstrzemięźli­wość od pokar­mów mięs­nych. I sob­ota – o godz. 18.00 Msza św. Nasza obec­ność będzie odpowiedzią na prośbę Matki Najświęt­szej wyrażoną w cza­sie objaw­ień w Fatimie. W przyszłą niedzielę – I miesiąca – ado­racja eucharysty­czna. Zmi­ana tajem­nic różań­cowych po Mszy św. o godz. 9.00.

We wtorek rozpoczy­namy miesiąc maj. W dni powszed­nie po Mszy św. o godz. 18.00, a w niedziele i uroczys­tości o 10.30, uwiel­bimy Pana Jezusa w Najświęt­szym Sakra­men­cie poprzez śpiew Litanii Lore­tańskiej ku czci Jego i naszej Matki.

2 Maja – Dzień Flagi Rzecz­pospo­litej Pol­skiej. 3 maja – uroczys­tość Matki Bożej Królowej Pol­ski Msze św. o godz. 7.30, 9.00 i 11.00. W cza­sie Mszy św. spra­wowanej o godz. 11.00 będziemy mod­lić się wraz z druh­nami i druhami z OSP o bło­gosław­ieństwo Boże i opiekę św. Flo­ri­ana dla strażaków w ich służ­bie dla drugiego człowieka. Tego dnia przy­pada także 227. rocznica uch­wale­nia Kon­sty­tucji 3 Maja. Naszą mod­l­itwą oga­r­niemy umiłowaną Ojczyznę a wyrazem naszego patri­o­ty­cznego zaan­gażowa­nia niech będą biało-​czerwone flagi, którymi w tych dni­ach deko­ru­jemy budynki insty­tucji i domy pry­watne.

Wraz z całą wspól­notą parafi­alną przy­go­towu­jemy się do przeży­cia uroczys­tości I Komu­nii Świętej. Jutro o godz. 16.30 – próba litur­giczna. 4 maja – w piątek o godz. 16.00 – próba gen­er­alna dla dzieci. 5 maja (w sobotę) – o godz. 10.00 – Sakra­ment Pokuty i Pojed­na­nia dla dzieci, rodz­iców, rodz­iców chrzest­nych i rodzin. Od godz. 12.00 – rozpoczniemy sprzą­tanie i przy­ozd­abi­anie naszej świą­tyni na tę uroczys­tość. Będę bardzo wdz­ięczny jeśli rodz­ice dzieci w wykosze­niu trawy wokół koś­cioła. Do pomocy zapraszam w najbliższą środę i w piątek. Uroczys­tość I Komu­nii św. w przyszłą niedzielę 6 maja o godz. 11.00.

Zgod­nie z wielo­let­nią trady­cją rozpoczy­namy obrzęd poświęce­nia pól. Przy krzyżach przy­drożnych, w scenerii naszych pól, ogrodów i sadów będziemy mod­lić się o dobrą pogodę, urodzaj i bło­gosław­ieństwo dla pracy rol­ników i sad­own­ików. W wyz­nac­zonych miejs­cach proszę przy­go­tować stół nakryty białym obrusem, krzyż, świece, wodę świę­coną i kropidło. Przy­jeżdżam swoim samo­cho­dem. Jeśli w danym dniu będzie padał deszcz, w porozu­mie­niu z Pani­ami i Panami Rad­nymi wyz­naczymy inny ter­min.

4 maja (piątek) – godz. 19.00BUJAN­ICA

5 maja (sob­ota) – godz. 19.00WOLA GARDZIENICKA

7 maja (poniedzi­ałek) – godz. 19.00WYG­NANOW­ICE

Powoli zbliżamy się do końca prac związanych z zagospo­darowaniem terenu wokół ple­banii. W piątek chci­ałbym bardzo gorąco prosić Parafian o pomoc w przy­go­towa­niu terenu pod trawniki. Na godz. 9.00 potrze­bu­jemy 10 osób z gra­bi­ami. Praca potrwa do połud­nia.

W imie­niu wspól­noty parafi­al­nej serdecznie dziękuję za posprzą­tanie świą­tyni Państwu: Mał­gorza­cie Adamek, Anecie Czar­neck­iej, Mał­gorza­cie Sidor, Krystynie i Czesła­wowi Wilkołkm, Marii Kasperek, Annie i Janinie Moł­do­chom.

Bóg powołał do wieczności z naszej wspól­noty parafi­al­nej śp. Kon­rada Kasperka, Kaz­imierę Bis, Zbig­niewa Szoł­drę i Wandę Kozie­niec. Pole­ca­jmy naszych Zmarłych Miłosierdziu Bożemu w ufnej mod­l­itwie.