• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

IV Niedziela Wielka­nocna 22 kwiet­nia 2018 r.

Przeży­wamy dzisiaj IV Niedzielę Wielkanocną.

W tym tygod­niu: 23 kwiet­nia – uroczys­tość św. Woj­ciecha – głównego patrona Pol­ski, 25 kwiet­nia – święto św. Marka Ewan­ge­listy.

Wraz z całą wspól­notą parafi­alną przy­go­towu­jemy się do przeży­cia uroczys­tości I Komu­nii Świętej. W poniedzi­ałek i we wtorek o godz. 17.00 – próby litur­giczne dla dzieci.

W dniu wczo­ra­jszym zakończyliśmy 8 dniową piel­grzymkę do Grobów Apos­tołów w Rzymie. W miejs­cach uświę­conych obec­noś­cią św. Pio­tra i Pawła, św. Marka, św. Fran­ciszka i św. Klary, św. Antoniego i św. Łukasza, św. Jana Pawła i św. Faustyny pamię­tal­iśmy w naszej mod­l­itwie o całej naszej wspól­no­cie parafi­al­nej. Piel­grzymi ofi­arowali na potrzeby naszej wspól­noty 480 Euro. Pieniądze zostaną przez­nac­zone na zakup naczyń i szat litur­gicznych.

Jest już dostępny kalen­darz litur­giczny na rok 2019. Osoby zain­tere­sowane zarez­er­wowaniem ter­minu Mszy św. w 2019 roku proszę o kon­takt w zakrys­tii.