• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Zakończe­nie real­iza­cji pro­jektu pn. „Ter­mo­mod­ern­iza­cja budynku koś­cioła parafi­al­nego w Wygnanowicach”

Zakończe­nie real­iza­cji pro­jektu pn. „Ter­mo­mod­ern­iza­cja budynku koś­cioła parafi­al­nego w Wygnanowicach”.
Pro­jekt został zre­al­i­zowany we współpracy z NFOŚiGW w Warsza­wie i WFOŚiGW w Lublinie.

Zakończenie realizacji projektu pn. „Termomodernizacja budynku kościoła parafialnego w Wygnanowicach” :: © Parafia Wygnanowice Zakończenie realizacji projektu pn. „Termomodernizacja budynku kościoła parafialnego w Wygnanowicach” :: © Parafia Wygnanowice Zakończenie realizacji projektu pn. „Termomodernizacja budynku kościoła parafialnego w Wygnanowicach” :: © Parafia Wygnanowice Zakończenie realizacji projektu pn. „Termomodernizacja budynku kościoła parafialnego w Wygnanowicach” :: © Parafia Wygnanowice Zakończenie realizacji projektu pn. „Termomodernizacja budynku kościoła parafialnego w Wygnanowicach” :: © Parafia Wygnanowice Zakończenie realizacji projektu pn. „Termomodernizacja budynku kościoła parafialnego w Wygnanowicach” :: © Parafia Wygnanowice