• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Uroczys­tość Trójcy Przena­jświęt­szej 4 czer­wca 2023 r.

Przeży­wamy dzisiaj Uroczys­tość Trójcy Przenajświętszej.

8 czer­wca (czwartek) – Uroczys­tość Najświęt­szego Ciała i Krwi Pana Jezusa – Boże Ciało. Msze św. o godz. 9.00 i 11.00. Po tej Mszy św. wyruszy pro­cesja eucharysty­czna do czterech ołtarzy wokół koś­cioła. O pomoc w przy­go­towa­niu pro­cesji bardzo proszę druhów OSP, Koła Żywego Różańca, rodziny z Domowego Koś­cioła, dzieci, które sypią kwiaty, min­is­tran­tów i lek­torów. Mieszkańców poszczegól­nych wiosek proszę o przy­go­towanie ołtarzy. W tym dniu odpust zupełny może uzyskać wierny, który pobożnie będzie uczest­niczył w pro­cesji eucharysty­cznej.

6 czer­wca (wtorek) od godz. 16.00 – Sakra­ment Pokuty i Pojed­na­nia dla dzieci przy­go­towu­ją­cych się do Rocznicy I Komu­nii św. i ich rodzin.

6 czer­wca (wtorek) o godz. 17.00 – próba dla dzieci syp­ią­cych kwiaty na pro­cesji i próba litur­giczna dla dzieci przy­go­towu­ją­cych się do Rocznicy Komu­nii św.

Zbliża się ter­min kwartal­nej zbiórki ofiar na 2. ratę poży­czki zaciąg­niętej na remont naszej świą­tyni. Drogich Parafian bardzo proszę o przyję­cie posługi Pań i Panów Rad­nych ze zrozu­mie­niem. Ich posługa jest wyrazem troski i odpowiedzial­ności za stan mate­ri­alny naszej wspól­noty. Zapraszam Państwa Rad­nych do zakrys­tii po odbiór paki­etów z lis­tem do Parafian.

• została uru­chomiona nagrzewnica gazowa

• kon­tynu­u­jemy mal­owanie wewnątrz koś­cioła

• kon­tynu­u­jemy docieple­nie ścian zewnętrznych

• przeprowadzamy izo­lację pio­nową fun­da­men­tów

• drzwi główne zostaną zamon­towane ok. 15 lipca br.

31 maja br. zakończyliśmy 80 % remontu koś­cioła parafi­al­nego. Będziemy bardzo wdz­ięczni za każdą ofi­arę indy­wid­u­alną, która pomoże nam w real­iza­cji pod­ję­tych remon­tów i poz­woli Parafii na zachowanie płyn­ności finan­sowej.

W imie­niu wspól­noty parafi­al­nej serdecznie dziękuję za posprzą­tanie świą­tyni i przy­oz­do­bi­e­nie jej kwiatami Państwu: Hen­ryce i Zbig­niewowi Słowikowskim, Teodorzę Gutek i Agnieszkę Porzak. W tym tygod­niu na Boże Ciało sprzą­tają koś­ciół rodz­ice dzieci przeży­wa­ją­cych Rocznicę Komu­nii św. Na sobotę do sprzą­ta­nia koś­cioła na 8.30 zapraszam Państwa: Elż­bi­etę Nogę, Hal­inę Pochwatkę, Krystynę i Mirosława Królów. Serdecznie dziękuję Pan­iom Annie Ser­afin i Ninie Jaromiń za odczyszcze­nie fer­etronów na pro­cesje.

Zgod­nie z wielo­let­nią trady­cją kon­tynu­u­jemy obrzęd poświęce­nia pól. Przy krzyżach przy­drożnych, w scenerii naszych pól, ogrodów i sadów będziemy mod­lić się o dobrą pogodę, urodzaj i bło­gosław­ieństwo dla pracy rol­ników i sad­own­ików. W wyz­nac­zonych miejs­cach proszę przy­go­tować stół nakryty białym obrusem, krzyż, świece, wodę świę­coną i kropidło. Przy­jeżdżam swoim samo­cho­dem. Jeśli w danym dniu będzie padał deszcz, w porozu­mie­niu z Pani­ami i Panami Rad­nymi wyz­naczymy inny ter­min. Ofi­ary składane przez wiernych z okazji poświęce­nia pól przez­naczam na remont naszego koś­cioła.

5 czer­wca (poniedzi­ałek) – godz. 18.45BUJAN­ICA

6 czer­wca (wtorek) – godz. 18.45STRYJNO DRUGIE

7 czer­wca (środa) – godz. 18.45WYG­NANOW­ICE KOLO­NIA

9 czer­wca (piątek) – godz. 18.45STRYJNO KOLO­NIA W POLU

10 czer­wca (sob­ota) – godz. 18.45STRYJNO GÓRY i ANUSIN

12 czer­wca (poniedzi­ałek) – godz. 18.45STRYJNO KOLO­NIA PRZY SZOSIE

13 czer­wca (wtorek) – godz. 18.45STRYJNO PIER­WSZE

14 czer­wca (środa) godz. 16.30KLIMUSIN

14 czer­wca (środa) godz. 18.45ŻEGOTÓW

16 czer­wca (piątek) – godz. 18.45WYG­NANOW­ICE

Pasieka Mille­fiori, mająca swoją siedz­ibę przy naszej Parafii, ofer­uje miody w cenie 45 zł. 15 zł z każdego sprzedanego słoika przez­naczamy na remont naszej świą­tyni, pozostałą kwotę na bieżące wydatki związane z utrzy­maniem pasieki. Sprzedaż miodu w zakrys­tii. W ubiegłym roku ze sprzedaży miodu na potrzeby Parafii wpłynęła kwota 5650 zł.

Bóg powołał do wieczności z naszej wspól­noty śp. Antoniego Dry­gałę. Za naszego Brata będzie spra­wowana Msza św.: 3 lipca 2023 r. godz. 17.30 (30. dzień po śmierci)