• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Wniebow­stąpi­e­nie Pańskie 29 maja 2022 r.

Przeży­wamy dzisiaj Uroczys­tość Wniebow­stąpi­enia Pańskiego. W przyszłą niedzielę obchodz­imy Uroczys­tość Zesła­nia Ducha Świętego.

Ofi­ary zbier­ane do puszki przez cały miesiąc maj przez­nac­zone są na Car­i­tas na Waka­cyjne Dzieło Pomocy Dzieciom.

W tym tygod­niu: I piątek miesiąca – godz. 17.30 – Sakra­ment Pokuty i Pojed­na­nia. Godz. 18.00 – Eucharys­tia. I sob­ota miesiąca — godz. 18.00. Msza św. ku czci Niepokalanego Serca Maryi. I niedziela miesiąca — po każdej Mszy św. ado­racja eucharysty­czna. Po Mszy św. o godz. 9.00 – zmi­ana tajem­nic różań­cowych. Zapraszamy także tych, którzy chcieliby dołączyć do wspól­noty Żywego Różańca

Wraz z całą wspól­notą parafi­alną przy­go­towu­jemy się do przeży­cia uroczys­tości I Komu­nii Świętej. Uroczys­tość I Komu­nii św. w przyszłą niedzielę 5 czer­wca o godz. 11.00.

4 czer­wca (w sobotę) – o godz. 10.00 – Sakra­ment Pokuty i Pojed­na­nia dla dzieci, rodz­iców, rodz­iców chrzest­nych i rodzin. O godz. 11.00 – próba gen­er­alna dla dzieci. Od godz. 12.00 – rozpoczniemy sprzą­tanie i przy­ozd­abi­anie naszej świą­tyni na tę uroczys­tość. Próby litur­giczne dla dzieci przy­go­towu­ją­cych się do I Komu­nii św.: wtorek (31 maja) i czwartek (2 czer­wca) o godz. 17.00. Bardzo proszę o obec­ność.

Wczo­raj zakończyliśmy nasadzenia przy krzyżu misyjnym i zamon­towal­iśmy oświ­etle­nie. Pozostało wypełnie­nie rabat kamie­niem ozdob­nym i zamon­towanie tablic na krzyżu misyjnym. Pragnę z całego serca podz­iękować naszym Parafi­anom, którzy w tych dni­ach pospieszyli z pomocą: Annie Potem­b­skiej, Agnieszce i Grze­gor­zowi Poł­ciom Elż­biecie, Ninie i Zbig­niewowi Jaro­min­iom, Bea­cie Suszek, Bar­barze i Woj­ciechowi Kasicza­kom, Marii Augusty­niak, Krystynie Troć, Krystynie Flor. Dziękuję za zamon­towanie oświ­etle­nia Panom: Markowi Kowal­czykowi, Pawłowi Gorzelowi i Adamowi Bed­nar­czykowi. Dziękuję Panom Mieczysła­wowi Kolano i Grze­gor­zowi Gny­powi za pomoc przy wykosze­niu trawy na cmen­tarzu.

Zgod­nie z wielo­let­nią trady­cją kon­tynu­u­jemy obrzęd poświęce­nia pól. Przy krzyżach przy­drożnych, w scenerii naszych pól, ogrodów i sadów będziemy mod­lić się o dobrą pogodę, urodzaj i bło­gosław­ieństwo dla pracy rol­ników i sad­own­ików. W wyz­nac­zonych miejs­cach proszę przy­go­tować stół nakryty białym obrusem, krzyż, świece, wodę świę­coną i kropidło. Przy­jeżdżam swoim samo­cho­dem. Jeśli w danym dniu będzie padał deszcz, w porozu­mie­niu z Pani­ami i Panami Rad­nymi wyz­naczymy inny ter­min. Ofi­ary składane przez wiernych z okazji poświęce­nia pól przez­naczam na zakup kwiatów i krzewów wokół krzyża misyjnego.

30 maja (poniedzi­ałek) – godz. 18.45STRYJNO KOLO­NIA W POLU

31 maja (wtorek) – godz. 19.00STRYJNO DRUGIE

1 czer­wca (środa) – godz. 18.45STRYJNO KOLO­NIA PRZY SZOSIE

2 czer­wca (czwartek) – godz. 19.00GARDZIENICE PIER­WSZE

3 czer­wca (piątek) – godz. 16.30KLIMUSIN

3 czer­wca (piątek) – godz. 18.45ŻEGOTÓW

4 czer­wca (sob­ota) – godz. 16.30STE­FANÓWKA

4 czer­wca (sob­ota) – godz. 18.45STRYJNO PIER­WSZE

W imie­niu wspól­noty parafi­al­nej serdecznie dziękuję za posprzą­tanie świą­tyni Państwu: Iwonie i Kaz­imier­zowi, Karolowi i Mai Nuciom, Lidii Glejf, Bea­cie Suszek i Krystynie Gruli. W zakupie kwiatów pomogła Pani Helena Grula. Na najbliższą niedzielę sprzą­taja i deko­rują koś­ciół rodz­ice dzieci pier­ws­zoko­mu­ni­jnych.

Bóg powołał do wieczności z naszej wspól­noty:

Śp. Jan­inę Sza­łek

15 czer­wca 2022 r. o godz. 17.00 Msza św. w 30 dzień od śmierci