• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

XXXIII Niedziela Zwykła 15 listopada 2020 r.

Przeży­wamy 33. Niedzielę Zwykłą. Ofi­ary zbier­ane do puszki przed świą­tynią przez­naczamy na Car­i­tas naszej Archidiecezji.

Za tydzień ostat­nia niedziela roku litur­gicznego Koś­cioła – odd­amy cześć i uwiel­bi­e­nie Jezu­sowi Chrys­tu­sowi Królowi Wszechświata. Jest to czwarta rocznica Aktu przyję­cia Jezusa za Króla i Pana, którego dokon­al­iśmy we wszys­t­kich koś­ciołach naszej Ojczyzny.

Różaniec wypominkowy w naszej Parafii w niedziele listopada aż do Adwentu o godz. 8.20 i 10.20.

Nasz świą­ty­nia w okre­sie zimowym jest ogrze­wana. W ubiegłą niedzielę wierni złożyli na ten cel 720 zł. W imie­niu całej wspól­noty parafi­al­nej wyrażam głęboką wdz­ięczność za zrozu­mie­nie i zaan­gażowanie.

Na potrzeby w naszej wspól­noty wpłynęły ofi­ary: 300 zł – p. Marzena Kamola (Wola Gardzienicka), 200 zł – p. Anna Rusz­niak (Stryjno I), 100 zł – pp. Anna i Wik­tor Ser­afi­nowie (Wola Gardzienicka), 200 zł – Ofi­ar­o­daw­czyni (Wyg­nanow­ice). Wszys­tkim ofi­ar­o­daw­com w imie­niu całej wspól­noty parafi­al­nej serdecznie dziękuję za troskę o nasza świą­tynię.

Pragnę z całego serca podz­iękować wszys­tkim Parafi­anom i Goś­ciom, którzy w tym trud­nym dla wszys­t­kich cza­sie epi­demii otwier­ają swoje serca, aby wspomóc naszą wspól­notę parafi­alną. Czynią to poprzez mod­l­itwę, gesty miłości bliźniego i pomoc mate­ri­alną. Parafia wciąż funkcjonuje.

Osoby, które kieru­jąc się odpowiedzial­noś­cią za funkcjonowanie naszej wspól­noty, chci­ałyby ją wesprzeć mate­ri­al­nie, mogą to uczynić:

– pozostaw­ia­jąc dobrowolną ofi­arę w skar­bonie w koś­ciele

– wpła­ca­jąc dobrowolną ofi­arę na rachunek Parafii w BS w Rybczewicach

06 8689 0007 1003 0192 2000 0010 (z zaz­nacze­niem: na cele kultu religi­jnego).

W imie­niu wspól­noty parafi­al­nej dziękuję za posprzą­tanie naszej świą­tyni i przy­oz­do­bi­e­nie jej kwiatami Pan­iom: Marze­nie Ptaszyńskiej, Ire­nie Mły­narskiej, Anecie Krzyżanowskiej i Mirosławie Ptaszyńskiej. O tę posługę proszę w najbliższą sobotę od godz. 8.30.