• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

XXIII Niedziela Zwykła 8 wrześ­nia 2019 r.

Przeży­wamy 23. Niedzielę Zwykłą. Jest to zarazem Uroczys­tość Odpustu Parafi­al­nego ku czci Nar­o­dzenia NMP.

Ofi­ary złożone do puszki w przyszłą niedzielę przekazu­jemy na Fun­dusz Ewan­ge­liza­cji w Środ­kach Masowego Przekazu.

2.W przyszłą niedzielę w cza­sie Mszy św. o godz. 11.00 obrzęd poświęce­nia ple­caków i przy­borów szkol­nych dla uczniów klas I. Serdecznie zapraszam dzieci i ich rodz­iców.

Na prośbę zain­tere­sowanych infor­muję, że Uroczys­tość I Komu­nii Świętej będzie w naszej Parafii 31 maja 2020 roku, w Uroczys­tość Zesła­nia Ducha świętego, nato­mi­ast Sakra­ment Bierz­mowa­nia – 13 czer­wca 2020 r. Proszę o zgłaszanie w zakrys­tii dzieci i młodzieży, która decy­duje się na przeży­cie tych wiel­kich wydarzeń w naszej Parafii.

W dni­ach 1112 października br. Parafia orga­nizuje piel­grzymkę do Sank­tu­ar­iów Maryjnych Pod­hala. W zakrys­tii uczest­nicy piel­grzymki mogą dokonać wpłaty za udział w tym wydarze­niu.

W dni­ach 25 kwiet­nia – 2 maja 2020 r. Parafia orga­nizuje wyjazd formacyjno-​integracyjny do Włoch (Dolomity i Toska­nia). Trwają zapisy. W przyszłą niedzielę15 wrześ­nia 2019 r. po Mszy św. o godz. 9.00 spotkanie infor­ma­cyjne dla uczest­ników tego wyjazdu.

Serdecznie dziękuję za posprzą­tanie naszej świą­tyni Pan­iom: Tere­sie Chłopek, Krystynie Dudak, Mon­ice Dzi­achan i Anecie Sarzyńskiej.