• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

XXX Niedziela Zwykła 28 października 2018 r.

Przeży­wamy 30. Niedzielę Zwykłą. Ofi­ary złożone do puszki w przyszłą niedzielę przez­naczamy na Fun­dację „Pomoc Koś­ciołowi w potrzebie“.

W tym tygod­niu: I piątek miesiąca, który wypada w Dzień Zaduszny. Sakra­ment Pokuty i Pojed­na­nia w Uroczys­tość Wszys­t­kich Świę­tych pół godziny przed każdą Mszą świętą. W I sobotę miesiąca Msza św. o Niepokalanym Sercu Maryi o godz. 17.00. W przyszłą niedzielę – I miesiąca – ado­racja eucharysty­czna. Po Mszy św. o godz. 11.00 zmi­ana tajem­nic różań­cowych.

Trwamy na mod­l­itwie różań­cowej. Ofi­aru­jemy ją, zgod­nie z intencją Ojca Świętego, w intencji Koś­cioła i trwa­jącego Syn­odu Biskupów w Rzymie. W dni powszed­nie nabożeństwo różań­cowe o godz. 16.30.

4. Zbliża się Uroczys­tość Wszys­t­kich Świę­tych i Dzień Zaduszny. W tych dni­ach będziemy z mod­l­itwą spieszyć na groby naszych blis­kich. W związku z tym bardzo serdecznie proszę o:

– uporząd­kowa­niu grobów na naszym cmen­tarzu parafi­al­nym,

– uporząd­kowanie placu wokół koś­cioła — zgra­bi­e­nie liści,

– na bocznych ołtarzach i na sto­liku z prasą religi­jną są już wyłożone kartki wypominkowe. Wyp­isu­jemy na nich imiona i nazwiska naszych Zmarłych, których pole­camy mod­l­itwie Koś­cioła. Różaniec wypominkowy w naszej Parafii w Dzień Zaduszny i we wszys­tkie niedziele aż do Adwentu przed Mszą św. o godz. 9.00 i 11.00. Na kartkach bardzo proszę o wpisanie odpowied­niej godziny. Msza św. za Zmarłych pole­conych na kartkach wypominkowych w Dzień Zaduszny o godz. 11.00 i w Wig­ilię Bożego Nar­o­dzenia o godz. 9.00.

1 listopada – Uroczys­tość Wszys­t­kich Świę­tych. Wspom­i­namy w tym dniu wszys­t­kich tych, którzy żyli przed nami i wypeł­ni­a­jąc w swoim życiu Bożą wolę, osiągnęli wieczne szczęś­cie prze­by­wa­nia z Bogiem w niebie. Koś­ciół wspom­ina nie tylko ofic­jal­nie uznanych świę­tych, czyli tych beat­y­fikowanych i kan­on­i­zowanych, ale także wszys­t­kich wiernych zmarłych, którzy już osiągnęli zbaw­ie­nie i prze­by­wają w niebie. Msza św. o godz. 7.30, 9.00 i 11.00 z pro­cesją żałobną na cmen­tarz parafi­alny.

2 listopada – Wspom­nie­nie Wiernych Zmarłych, Dzień Zaduszny. Koś­ciół wspom­ina w tym dniu w liturgii wszys­t­kich wierzą­cych w Chrys­tusa, którzy odes­zli już z tego świata, a teraz prze­by­wają w czyśćcu. Przeko­nanie o ist­nie­niu czyśćca jest jed­nym z dog­matów naszej wiary. Msze św. o godz. 7.30, 9.00, 11.00 (za Zmarłych pole­conych na kartkach wypominkowych) z pro­cesją żałobną na cmen­tarz parafi­alny. O godz. 8.30 i 10.30 różaniec wypominkowy za Zmarłych pole­conych mod­l­itwie Koś­cioła. Poświęce­nie nowych pom­ników nagrob­nych po zakońc­zonej pro­cesji w 1 i 2 dzień świąt.

Od połud­nia dnia Wszys­t­kich Świę­tych i przez cały Dzień Zaduszny w koś­ciołach i kapli­cach pub­licznych można uzyskać odpust zupełny. Warunki zyska­nia odpustu są następu­jące:

1) pobożne naw­iedze­nie koś­cioła lub kapl­icy,

2) odmówie­nie „Ojcze nasz” i „Wierzę w Boga”,

3) dowolna mod­l­itwa w intenc­jach Ojca św.,

4) Spowiedź i Komu­nia św.

W dni­ach 18 listopada można także uzyskać odpust zupełny za naw­iedze­nie cmen­tarza pod wyżej wymienionymi warunk­ami.

W imie­niu wspól­noty parafi­al­nej serdecznie dziękuję za posprzą­tanie świą­tyni Pan­iom: Marii Sto­lar­czyk, Mar­cie Sto­lar­czyk, Agnieszce Grze­siak i Syl­wii Grze­siak.

Bóg powołał do wieczności z naszej wspól­noty parafi­al­nej śp. Romana Pituchę. Pole­ca­jmy naszych Zmarłych Bożemu Miłosierdziu w ufnej mod­l­itwie.