• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Ogłosze­nie o wyniku postepowa­nia – 2 listopada 2021 r.
Parafia Rzym­skoka­tolicka pw. Nar­o­dzenia NMP w Wyg­nanow­icach ogłasza konkurs na wyko­nanie kom­plet­nej insta­lacji fotowoltaicznej w ramach pro­jektu współ­fi­nan­sowanego ze środ­ków NFOŚiGW w ramach pro­gramu pri­o­ry­te­towego nr 3.4.1 „Budown­ictwo ener­gooszczędne. Część 1) Zmniejsze­nie zuży­cia energii w budownictwie.
Ogłosze­nie o wyniku postepowa­nia – 11 sierp­nia 2019 r.
Parafia Rzym­skoka­tolicka pw. Nar­o­dzenia NMP w Wyg­nanow­icach (Archi­diecezja Lubel­ska) zwraca się z prośbą o złoże­nie oferty na wyko­nanie audytu ener­gety­cznego dla budynku koś­cioła parafi­al­nego w Wyg­nanow­icach (Wyg­nanow­ice 40, 21065 Rybczewice).