• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Parafia Rzym­skoka­tolicka pw. Nar­o­dzenia NMP w Wyg­nanow­icach zaprasza do złoże­nia oferty cenowej (opartej na zasadzie konkuren­cyjności) na zakup, dostawa i mon­taż kon­fesjon­ału przys­tosowanego dla osób mają­cych trud­ności w porusza­niu się i sła­bosłyszą­cych (pętla induk­cyjna zamon­towana wewnątrz kon­fesjon­ału) w ramach pro­jektu pn. „LIK­WIDACJA BARIER ARCHITEK­TON­ICZNYCH DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W KOŚ­CIELE W WYG­NANOW­ICACH” (Umowa nr PPB/​000010/​03/​D zawarta z Państ­wowym Fun­duszem Reha­bil­i­tacji Osób Niepełnosprawnych, w ramach pro­gramu „Dostępna przestrzeń pub­liczna”).
Parafia Rzym­skoka­tolicka pw. Nar­o­dzenia NMP w Wyg­nanow­icach zaprasza do złoże­nia oferty cenowej (opartej na zasadzie konkuren­cyjności) na:
  1. budowę łazienki dos­tosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z budową przyłącza wodocią­gowego i kanal­iza­cyjnego ze zbiornikiem na nieczys­tości stałe o pojem­ności 2000 I;
  2. lik­widację barier architek­ton­icznych w koś­ciele (pod­jazd dla osób niepełnosprawnych od strony bocznej koś­cioła, zamon­towanie pod­nośnika pio­nowego przy schodach od strony ołtarza, lik­widacja progów przy wejściu);
  3. mon­taż tablic tyflo­graficznych z ukła­dem pomieszczeń, umieszcze­nie linii prowadzą­cych dla osób niewidomych oraz niedowidzą­cych wzdłuż wnętrza budynku kościoła;
w ramach pro­jektu pn. „LIK­WIDACJA BARIER ARCHITEK­TON­ICZNYCH DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W KOŚ­CIELE W WYG­NANOW­ICACH” (Umowa nr PPB/​000010/​03/​D zawarta z Państ­wowym Fun­duszem Reha­bil­i­tacji Osób Niepełnosprawnych, w ramach pro­gramu „Dostępna przestrzeń pub­liczna”).
Parafia Rzym­skoka­tolicka pw. Nar­o­dzenia NMP w Wyg­nanow­icach zaprasza do złoże­nia oferty cenowej (opartej na zasadzie konkuren­cyjności) na pełnie­nie obow­iązków Inspek­tora Nad­zoru Inwest­orskiego przy real­iza­cji pro­jektu pn. „LIK­WIDACJA BARIER ARCHITEK­TON­ICZNYCH DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W KOŚ­CIELE W WYG­NANOW­ICACH” w ramach Umowy nr PPB/​000010/​03/​D zawartej z Państ­wowym Fun­duszem Reha­bil­i­tacji Osób Niepełnosprawnych, w ramach pro­gramu „Dostępna przestrzeń pub­liczna”.
Parafia Rzym­skoka­tolicka pw. Nar­o­dzenia NMP w Wyg­nanow­icach zaprasza do złoże­nia oferty cenowej (opartej na zasadzie konkuren­cyjności) na zakup i mon­taż nagłośnienia wraz z pętlą induk­cyjną dla osób niedosłyszą­cych w ramach pro­jektu pn. „LIK­WIDACJA BARIER ARCHITEK­TON­ICZNYCH DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W KOŚ­CIELE W WYG­NANOW­ICACH” (Umowa nr PPB/​000010/​03/​D zawarta z Państ­wowym Fun­duszem Reha­bil­i­tacji Osób Niepełnosprawnych, w ramach pro­gramu „Dostępna przestrzeń pub­liczna”).