• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

VII Niedziela Wielka­nocy 12 maja 2024 r

Przeży­wamy dzisiaj Uroczys­tość Wniebow­stąpi­enia Pańskiego. W przyszłą niedzielę obchodz­imy Uroczys­tość Zesła­nia Ducha Świętego.

Wraz z całą wspól­notą parafi­alną przy­go­towu­jemy się do przeży­cia uroczys­tości I Komu­nii Świętej. Uroczys­tość I Komu­nii św. w przyszłą niedzielę 19 maja o godz. 11.00. Naszych Parafian nie związanych bezpośred­nio z tą uroczys­toś­cią zapraszamy na Msze św. o godz. 7.30 i 9.00.

18 maja (w sobotę) – o godz. 10.00 – Sakra­ment Pokuty i Pojed­na­nia dla dzieci, rodz­iców, rodz­iców chrzest­nych i rodzin.

Spotkanie dla dzieci i rodz­iców przed rocznica I Komu­nii św. w sobote 18 maja o godz. 11.00. Rocznica I Komu­nii św. w Uroczys­tość Bożego Ciała.

W dzisiejszą niedzielę, w naszej Parafii będą rozprowadzane Kremówki Papieskie, które przy­go­towuje Cukier­nia w Wad­ow­icach. Dochód z ich sprzedaży przekazu­jemy na rzecz Dusz­pasterstwa Młodzieży naszej Archi­diecezji.

Na potrzeby remontu naszej świą­tyni wpłynęła ofi­ara indy­wid­u­alna – 200 zł – Ofi­ar­o­dawca (Stryjno Drugie). Serdecznie dzięku­jemy za troskę o nasza wspól­notę.

Ofi­ary składane przez wiernych na tacę w dzisiejsza niedzielę przez­naczamy na ogrze­wanie naszej świą­tyni.

Pole­cam uwadze wiernych prasę katolicką: „Goś­cia Niedziel­nego“, „Małego Goś­cia Niedziel­nego“ i „Misyjne drogi“. W zakrys­tii można także zakupić miód z Pasieki Mille­fiori.

Zgod­nie z wielo­let­nią trady­cją kon­tynu­u­jemy obrzęd poświęce­nia pól. Przy krzyżach przy­drożnych, w scenerii naszych pól, ogrodów i sadów będziemy mod­lić się o dobrą pogodę, urodzaj i bło­gosław­ieństwo dla pracy rol­ników, sad­own­ików i pszczelarzy. W wyz­nac­zonych miejs­cach proszę przy­go­tować stół nakryty białym obrusem, krzyż, świece, wodę świę­coną i kropidło. Jeśli w danym dniu będzie padał deszcz, w porozu­mie­niu z Pani­ami i Panami Rad­nymi wyz­naczymy inny ter­min. Ofi­ary składane przez wiernych z okazji poświęce­nia pól przez­naczam na remont naszego koś­cioła.

18 maja (sob­ota) – godz. 18.45WOLA GARDZIENICKA

21 maja (wtorek) – godz. 18.45WYG­NANOW­ICE

22 maja (środa) – godz. 18.45WYG­NANOW­ICE KOLO­NIA

23 maja (czwartek) – godz. 18.45BUJAN­ICA

28 maja (wtorek) – godz. 18.45STE­FANÓWKA

31 maja (piatek) – godz. 17.00STRYJNO PIER­WSZE

31 maja (piątek) – godz. 18.45STRYJNO DRUGIE

1 czer­wca (sob­ota) – godz. 18.45GARDZIENICE PIER­WSZE

4 czer­wca (wtorek) – godz. 17.00KLIMUSIN

4 czer­wca (wtorek) – godz. 18.45ŻEGOTÓW

5 czer­wca (środa) – godz. 18.45STRYJNO GÓRY I ANUSIN

7 czer­wca (piątek) – godz. 18.45STRYJNO KOLO­NIA W POLU

8 czer­wca (sob­ota) – godz. 18.45STRYJNO KOLO­NIA PRZY SZOSIE

11 czer­wca (wtorek) – godz. 18.45FELIN, CHOINY, MAJ­DAN POLICKI

10. W imie­niu wspól­noty parafi­al­nej serdecznie dziękuję za posprzą­tanie świą­tyni Pan­iom: Mar­i­oli Rozwałce, Mał­gorza­cie Chrześ­ci­janek i Annie Gontarz. Panie przekazały na remont koś­cioła ofi­arę – 150 zł. Serdecznie dzieku­jemy. Na najbliższą niedzielę sprzą­tają i deko­rują koś­ciół rodz­ice dzieci pier­ws­zoko­mu­ni­jnych.

11. W min­ionym tygod­niu Bóg powołał do wieczności:

śp. Luc­jana Wardę — za naszego Zmarłego Brata będą spra­wowane Msze św.:

4. 06. 2024 r. godz. 17.30 (30 dz po śm.)

2. 07. 2024 r. godz. 18.00 (Of. Rodz­ina Państwa Pisko­rków)

1. 08. 2024 r. godz. 17.00 (of. sios­tra Irena z rodz­iną)