• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

XXVI Niedziela Zwykła 1 października 2023 r.

Przeży­wamy 26. Niedzielę Zwykłą. Po Mszy św. o godz. 11.00 – zmi­ana tajem­nic różańcowych.

W dzisiejsza niedzielę Msza św. o godz. 9.00 z udzi­ałem młodzieży przy­go­towu­jącej się do Sakra­mentu Bierz­mowa­nia.

W dzisiejszą niedzielę Msza św. o godz.11.00 z udzi­ałem dzieci, które rozpoczną przy­go­towanie do przyję­cia I Komu­nii świętej. W cza­sie Eucharys­tii dokon­amy obrzędu poświęce­nia i wręczenia dzieciom różańców. Po Mszy św. o godz. 11.00 – zmi­ana tajem­nic Różańca św. Zapraszam członków Żywego Różańca.

W tym tygod­niu: we środę– wspom­nie­nie św. Fran­ciszka z Asyżu, w czwartek wspom­nie­nie św. Faustyny Kowal­skiej, w sobotę– wspom­nie­nie NMP Różań­cowej. I piątek miesiąca – godz. 16.30 – Sakra­ment Pokuty i Pojed­na­nia, godz. 17.00 – Eucharys­tia. Zapraszam dzieci, młodzież i dorosłych do pod­ję­cia duchowego dzieła Dziewię­ciu Pier­wszych Piątków Miesiąca. I sob­ota – godz. 17.00 – Msza św. o Niepokalanym Sercu Maryi.

Zapraszamy chłopców którzy chcieliby pełnić posługę przy ołtarzu jako min­is­tranci lub lek­torzy. Spotkanie dla kandy­datów w sobotę 7 października 2023 r. o godz. 10.00.

Trwamy na mod­l­itwie różań­cowej. Ofi­aru­jemy ją w intencji pokoju na świecie. W dni powszed­nie nabożeństwo różań­cowe o godz. 16.30. W niedziele o godz. 10.30. Dla dzieci trwa konkurs różań­cowy z nagro­dami.

Pasieka Mille­fiori, mająca swoją siedz­ibę przy naszej parafii, ofer­uje miody nek­tarowe: wielok­wia­towy, akacjowy i lipowy w cenie 45 zł. 15 zł z każdego sprzedanego słoika przez­naczamy na remont naszej świą­tyni, pozostałą kwotę na bieżące wydatki związane z utrzy­maniem pasieki. Sprzedaż miodu w zakrys­tii.

Serdecznie dziękuję za posprzą­tanie naszej świą­tyni Państwu: Marze­nie i Markowi Mły­nar­czykom, Marze­nie i Łukas­zowi Rybakom. W sobotę na godz. 8.30 zapraszam do sprzą­ta­nia koś­cioła Państwa: Marię Minikowską, Justynę, Marcina Sarzyńs­kich. Osoby, które nie zadeklarowały gotowości do sprzą­ta­nia koś­cioła proszę o sol­i­darną pomoc w zakupie kwiatów.

W przyszłą niedzielę w ramach obchodów Dnia Papieskiego w naszej parafii będą rozprowadzane Kremówki Papieskie w cenie 7 zł wraz z mate­ri­ałami for­ma­cyjnymi. Dochód ze sprzedaży kremówek przez­naczamy na Dusz­pasterstwo Młodzieży naszej Archi­diecezji.

Pośród złocą­cych się liści na drzewach zbliża się jesień i zima – okres grzew­czy – w naszym koś­ciele. Ofi­ary zbier­ane na tacę w każdą 2 niedzielę miesiąca, przez­naczymy na ogrze­wanie koś­cioła.