• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

IV Niedziela Wielka­nocy 8 maja 2022 r.

Przeży­wamy dzisiaj IV Niedzielę Wielka­nocną. Ofi­ary zbier­ane do puszki przez cały miesiąc maj przez­nac­zone są na Car­i­tas na Waka­cyjne Dzieło Pomocy Dzieciom.

W tym tygod­niu: 9 maja – uroczys­tość św. Stanisława, 14 maja – święto św. Macieja Apos­toła.

W przyszłą niedzielę, 15 maja, Msza św. o godz. 11.00 – z udzi­ałem dzieci przy­go­towu­ją­cych się do I Komu­nii św. W tym dniu dzieci odnowią przyrzeczenia chrz­cielne. Po Mszy św. spotkanie dla dzieci i rodz­iców przy­go­towu­ją­cych się do przeży­cia Rocznicy I Komu­nii świętej. Rocznica I Komu­nii świętej w uroczys­tość Bożego Ciała o godz. 11.00.

Przez cały miesiąc maj w dni powszed­nie po Mszy św. wiec­zorowej o godz. 18.30, a w niedziele i uroczys­tości o 10.30, uwiel­bimy Pana Jezusa w Najświęt­szym Sakra­men­cie poprzez śpiew Litanii Lore­tańskiej ku czci Jego i naszej Matki.

W imie­niu wspól­noty parafi­al­nej serdecznie dziękuję za posprzą­tanie świą­tyni i przy­oz­do­bi­e­nie jej kwiatami Pan­iom: Marze­nie Rybak, Łukas­zowi Rybakowi, Marze­nie i Markowi Mły­nar­czykom. O tę pomoc proszę w najbliższą sobotę o godz. 8.30. Państwa: Marię Minikowską, Justynę, Marcina i Mal­winę Sarzyńs­kich