• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Zesłanie Ducha Świętego 9 czer­wca 2019 r.

Przeży­wamy dzisiaj w liturgii Koś­cioła Uroczys­tość Zesła­nia Ducha Świętego.

Jest ona obchod­zona na pamiątkę wydarzenia w Wiecz­erniku, 50 dni po Zmartwych­w­sta­niu, gdy na zebranych tam apos­tołów i Maryję zstąpił Duch Święty. Wów­czas Apos­tołowie zaczęli prze­maw­iać w wielu językach oraz otrzy­mali szczególne dary duchowe — charyz­maty.

W dzisiejszą niedzielę nasza wspól­nota parafi­alna przezywa wielką uroczys­tość. 4 dzieci przys­tąpi po raz pier­wszy do Sakra­mentu Eucharys­tii. Oga­r­ni­amy nasza mod­l­itwą dzieci, ich rodz­iców, rodz­iców chrzest­nych i rodziny, które uczest­niczą w tym świę­cie i wydarze­niu. Rodz­i­com, Rodz­i­com Chrzest­nym i Rodzi­nom dzieci pragnę w imie­niu całej wspól­noty parafi­al­nej jak najserdeczniej podz­iękować za dar ołtarza. Dziękuję także za pomoc w przy­go­towa­niu dzieci do dzisiejszej uroczys­tości, za kwiaty i deko­rację świą­tyni, porządki w koś­ciele i poza nim. Nade wszys­tko dziękuję za codzi­enny trud wychowa­nia i troskę o wzras­tanie dzieci w wyz­nawane wierze i oso­biste świadectwo miłości Boga i bliźniego. Dziękuję także za pomoc w przy­go­towa­niu liturgii Pani Ninie Jaromiń i Annie Kraw­czyk. Od jutra dzieci przeży­wają Biały Tydzień. W poszczególne dni o godz. 18.00 będziemy z wdz­ięcznoś­cią mod­lić się za tych, którzy pomogli nam w drodze na spotkanie z Panem Jezusem obec­nym w Eucharys­tii. 1 lipca w poniedzi­ałek dzieci wraz z opieku­nami wezmą udział w piel­grzymce dziękczyn­nej do Sank­tu­ar­ium Matki Bożej w Kod­niu. Wyjazd z placu przed koś­ciołem o godz. 8.00. Na tę piel­grzymkę zapraszamy także dzieci przeży­wa­jące rocznicę I Komu­nii św. , min­is­tran­tów, lek­torów, dzieci i młodzież z OAZY i wszys­t­kich chęt­nych. Szczegółowe infor­ma­cje na sto­liku z prasą.

W tym tygod­niu: jutro drugi dzień Zielonych Świąt – święto NMP Matki Koś­cioła. Msze św. o godz. 9.00, 11.00 i 18.00. 13 czer­wca (czwartek) – święto Jezusa Chrys­tusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana. W przyszłą niedzielę – uwiel­bi­amy Trójcę Przena­jświęt­szą.

16 czer­wca (niedziela) – ODPUST PARAFI­ALNY ku czci św. Antoniego z Padwy. To także 1. Rocznica wprowadzenia Relik­wii Krwi św. Jana Pawła II do naszej Parafii. Jako wspól­nota parafi­alna podz­ięku­jemy za obec­ność Świętego Papieża pośród nas. Msze św. o godz. 7.30, 9.00 i 12.00 z pro­cesją eucharysty­czną. O pomoc w przy­go­towa­niu pro­cesji bardzo proszę druhny i druhów OSP, panie z Kół Żywego Różańca, rodziny z Domowego Koś­cioła, dzieci, które sypią kwiaty, dzieci i młodzież z OAZY, min­is­tran­tów i lek­torów.

W tym tygod­niu w sobotę o godz. 16.00 Sakra­ment Pokuty i Pojed­na­nia i próba litur­giczna dla dzieci przeży­wa­ją­cych Rocznicę I Komu­nii św., dla min­is­tran­tów i lek­torów. Obec­ność obow­iązkowa.

Zbliża się ter­min kwartal­nej zbiórki ofiar na spłatę należności za nowe ławki w naszej świą­tyni. Przy­go­towałem list dla wszys­t­kich rodzin naszej wspól­noty, w którym infor­muję o aktu­al­nej sytu­acji mate­ri­al­nej naszej Parafii. Zwracam się z serdeczną prośbą do Pań i Panów Rad­nych o zebranie ofiar i dostar­cze­nie tego listu do naszych Parafian. Samych Parafian bardzo proszę o przyję­cie posługi Pań i Panów Rad­nych ze zrozu­mie­niem. Ich posługa jest wyrazem troski i odpowiedzial­ności za stan mate­ri­alny naszej wspól­noty. Zapraszam Państwa Rad­nych do zakrys­tii po odbiór paki­etów z lis­tem do Parafian.