• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

XXIII Niedziela Zwykła 9 wrześ­nia 2018 r.

Przeży­wamy 23. Niedzielę Zwykłą.

Rozpoczy­namy VIII Tydzień Wychowa­nia, w cza­sie którego będziemy naszą mod­litewna troską otaczać dzieci, młodzież, nauczy­cieli, kat­e­chetów i wychowaw­ców. Ofi­ary złożone do puszki w przyszłą niedzielę przekazu­jemy na Fun­dusz Ewan­ge­liza­cji w Środ­kach Masowego Przekazu.

W każdą niedzielę na godz. 11.00 serdecznie zapraszam rodziny z dziećmi. Dzisiaj w cza­sie liturgii dla dzieci i z dziećmi obrzęd poświęce­nia ple­caków i przy­borów szkol­nych dla uczniów klas I. W piątek, 14 wrześ­nia, święto Pod­wyższenia Krzyża Świętego. W sobotę, 15 wrześ­nia, wspom­nie­nie NMP Bolesnej.

W imie­niu całej wspól­noty parafi­al­nej pragnę serdecznie podz­iękować wszys­tkim, którzy przy­czynili się do orga­ni­za­cji Uroczys­tości Odpus­towej:

• Staros­tom Dożynek i mieszkań­com Kolonii Wyg­nanow­ice, p. Rad­nemu Medar­d­owi Miazdze,

• Osobom, które przy­go­towały wieńce dożynkowe z: Gardzienic, Woli Gardzienick­iej, Wyg­nanowic i Stryjno.

• Członkom Rady Parafi­al­nej,

• Pan­iom z Kół Gospodyń Wiejs­kich

• Druhom z OSP

• Scholi, min­is­tran­tom, lek­torom, dziew­czynkom syp­ią­cym kwiaty

• Osobom, które zad­bały o porządek na cmen­tarzu parafi­al­nym i wokół koś­cioła.

Słowa wdz­ięczności kieruję do osób, które posprzą­tały świą­tynię i przy­oz­do­biły ją kwiatami. Pani Annie Kraw­czyk i Pani Ninie Jaromiń serdecznie dziękuję za deko­rację dożynkową.

Na prośbę zain­tere­sowanych infor­muję, że Uroczys­tość I Komu­nii Świętej będzie w naszej Parafii 9 czer­wca 2019 roku, w Uroczys­tość Zesła­nia Ducha świętego. Proszę o zgłaszanie dzieci, decy­dują się na przeży­cie tego wielkiego wydarzenia w naszej Parafii.

W dni­ach 27 kwiet­nia – 4 maja 2019 r. Parafia orga­nizuje wyjazd formacyjno-​integracyjny na Lazurowe Wybrzeże. Osoby zapisane na listę uczest­ników mogą już wpła­cać zal­iczkę w wysokości 550 zł.