• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Ogłosze­nie nr 3 — Insta­lacja fotowoltaiczna

Parafia Rzym­skoka­tolicka pw. Nar­o­dzenia NMP w Wyg­nanow­icach ogłasza konkurs na wyko­nanie kom­plet­nej insta­lacji fotowoltaicznej w ramach pro­jektu współ­fi­nan­sowanego ze środ­ków NFOŚiGW w ramach pro­gramu pri­o­ry­te­towego nr 3.4.1 „Budown­ictwo ener­gooszczędne. Część 1) Zmniejsze­nie zuży­cia energii w budownictwie.