• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Ogłosze­nie nr 1 — audyt energetyczny

Parafia Rzym­skoka­tolicka pw. Nar­o­dzenia NMP w Wyg­nanow­icach (Archi­diecezja Lubel­ska) zwraca się z prośbą o złoże­nie oferty na wyko­nanie audytu ener­gety­cznego dla budynku koś­cioła parafi­al­nego w Wyg­nanow­icach (Wyg­nanow­ice 40, 21065 Rybczewice).