Wydrukuj tę stronę

Wniebow­stąpi­e­nie Pańskie 2 czer­wca 2019 r.

  • wielkość czcionki zmniejsz czcionkę pow­iększ czcionkę
Przeży­wamy dzisiaj Uroczys­tość Wniebow­stąpi­enia Pańskiego.

W tym tygod­niu: I piątek miesiąca. Sakra­ment Pokuty o godz. 17.30. Msza św. o godz. 18.00. Dzisiaj po Mszy św. o godz. 9.00 – spotkanie z kandy­datami do Sakra­mentu Bierz­mowa­nia i ich rodzi­cami, po Mszy św. o godz. 11.00 zmi­ana tajem­nic różań­cowych.

Wraz z całą wspól­notą parafi­alną przy­go­towu­jemy się do przeży­cia uroczys­tości I Komu­nii Świętej. 4 i 6 czer­wca o godz. 17.00 – próba litur­giczna. 8 czer­wca (w sobotę) – o godz. 10.00 – Sakra­ment Pokuty i Pojed­na­nia dla dzieci, rodz­iców, rodz­iców chrzest­nych i rodzin. Od godz. 12.00 – rozpoczniemy sprzą­tanie i przy­ozd­abi­anie naszej świą­tyni na tę uroczys­tość. Uroczys­tość I Komu­nii św. w przyszłą niedzielę 9 czer­wca o godz. 11.00.

W piątek zostały zamon­towane pozostałe nowe ławki w naszej świą­tyni. To ogromny sukces wszys­t­kich rodzin naszej wspól­noty. Z całego serca dziękuję Panom, którzy pośpieszyli w piątek z pomocą, dziękuję Panu Edwar­dowi Paster­nakowi za bezpłatne udostęp­nie­nie samo­chodu do ich przewiezienia, dziękuję Panu Bog­danowi Kasprza­kowi za ofi­arowany czas. Ogromne podz­iękowanie Panu Tomas­zowi Kraw­czykowi za wyko­naną pracę, poświę­cony czas i ogromne serce dla naszej wspól­noty.

Na dzisiejszą niedziele zaprasza­l­iśmy Ks. Arcy­biskupa, aby cele­brował Mszę świętą w intencji Ofi­ar­o­daw­ców, którzy wsparli trud zakupu nowych ławek. Ks. Arcy­biskup miał także poświę­cić nowe ławki. Niestety z powodu innych pil­nych obow­iązków Ks. Arcy­biskup nie będzie mógł do nas przy­jechać. O nowym ter­minie powiadomię parafian w późniejszym cza­sie.

3 czer­wca przy­pada 1. Rocznica wprowadzenia Relik­wii Krwi św. Jana Pawła II do naszej Parafii. Jako wspól­nota parafi­alna podz­ięku­jemy za obec­ność Świętego Papieża pośród nas w cza­sie uroczys­tości odpus­towej, którą będziemy przeży­wali 16 czer­wca br.

W imie­niu wspól­noty parafi­al­nej serdecznie dziękuję za posprzą­tanie świą­tyni i przy­oz­do­bi­e­nie jej kwiatami Pan­iom: Boże­nie Sidor, Tere­sie Wój­cik, Leokadii Zalewie i Annie Żuber

Spotkanie Rady Dusz­paster­skiej naszej Parafii 4 czer­wca (wtorek) o godz. 18.30. Serdecznie zapraszam Panie i Panów Rad­nych.