Wydrukuj tę stronę

VII Niedziela Zwykła 24 lutego 2019 r.

  • wielkość czcionki zmniejsz czcionkę pow­iększ czcionkę
Przeży­wamy dzisiaj 7. Niedzielę Zwykłą.

1 marca – przy­pada I piątek miesiąca. Sakra­ment Pokuty i Pojed­na­nia od godz. 16.00. Msza św. z ado­racją eucharysty­czną o godz. 17.00. 2 marca – I sob­ota miesiąca. Msza św. o godz. 17.00. 3 marca – I niedziela miesiąca. Po każdej Mszy św. ado­racja eucharysty­czna.

Prag­niemy odnowić Koła Żywego Różańca w naszej Parafii. W poszczegól­nych miejs­cowoś­ci­ach pewna grupa osób już pod­jęła decyzję o przys­tąpi­e­niu do Żywego Różańca. Wciąż czekamy na pozostałe osoby. W tym roku ten apel kieru­jemy do mieszkańców Gardzienic, Wyg­nanowic i Kolonii Wyg­nanow­ice, Stryjny wraz z Kolo­ni­ami. Na sto­liku z prasa można znaleźć odpowied­nie deklaracje przys­tąpi­enia do ŻR.

W przyszłą niedzielę po Mszy św. o godz. 11.00 zmi­ana tajem­nic różań­cowych. Serdecznie zapraszam wszys­t­kich, którzy wyrazili swoje prag­nie­nie przys­tąpi­enia do Kół Różań­cowych.

1 marca o godz. 18.00 – spotkanie OAZY dzieci i młodzieży w świ­etl­icy w Gardzieni­cach.

Serdecznie dziękuję Panom Stanisła­wowi Sko­rkowi i Witoldowi Wąsikowi za pomoc przy pielę­gnacji drze­wostanu na cmen­tarzu parafi­al­nym. Dziękuję także Panu Medar­d­owi Miazdze za stałą troskę o oświ­etle­nie w naszej świą­tyni.

W ostat­nim tygod­niu Bóg powołał do wieczności z naszej wspól­noty śp. Wiesława Mazura i śp. Krystynę Aftykę. Zmarła także śp. Bro­nisława For­nal. Pogrzeb we środę o godz. 14.00. Pole­ca­jmy naszych Zmarłych Bożemu Miłosierdziu w naszej mod­l­itwie.