Wydrukuj tę stronę

VI Niedziela Zwykła 17 lutego 2019 r.

  • wielkość czcionki zmniejsz czcionkę pow­iększ czcionkę
Przeży­wamy dzisiaj 6. Niedzielę Zwykłą.

Prag­niemy odnowić Koła Żywego Różańca w naszej Parafii. W poszczegól­nych miejs­cowoś­ci­ach pewna grupa osób już pod­jęła decyzję o przys­tąpi­e­niu do Żywego Różańca. Wciąż czekamy na pozostałe osoby. W tym roku ten apel kieru­jemy do mieszkańców Gardzienic, Wyg­nanowic i Kolonii Wyg­nanow­ice, Stryjny wraz z Kolo­ni­ami. Do tej pory mamy następu­jące zgłoszenia. Na sto­liku z prasą można znaleźć odpowied­nie deklaracje przys­tąpi­enia do ŻR.

23 lutego, w sobotę, o godz. 15.00 – zbiórka min­is­tran­tów.

24 lutego, w przyszłą niedzielę, o godz. 11.00 Msza św. z udzi­ałem dzieci i rodz­iców przy­go­towu­ją­cych się do przeży­cia uroczys­tości I Komu­nii świętej. Po Mszy św. spotkanie orga­ni­za­cyjne.

W ubiegłą niedzielę wierni złożyli na tacę ofi­ary w wysokości 1410 zł. Przez­naczamy je na ogrze­wanie naszej świą­tyni.

W imie­niu wspól­noty parafi­al­nej serdecznie dziękuję za posprzą­tanie świą­tyni i przy­oz­do­bi­e­nie jej kwiatami Pan­iom: Elż­biecie Sidor, Ire­nie Zaborek, Mon­ice Sztorc, Annie Kraw­czyk i Annie Moł­doch.