Wydrukuj tę stronę

XIII Niedziela Zwykła 1 lipca 2018 r.

  • wielkość czcionki zmniejsz czcionkę pow­iększ czcionkę
Przeży­wamy dzisiaj XIII Niedzielę Zwykłą. Ofi­ary zbier­ane do puszki przekażemy na CAR­I­TAS na „Waka­cyjne Dzieło Pomocy Dzieciom“.

W tym tygod­niu: 3 lipca – święto św. Tomasza Apos­toła. W I czwartek miesiąca – Msza św. o godz. 18.00 i mod­l­itwa o powoła­nia kapłańskie i zakonne. W I piątek miesiąca o godz. 17.30 – Sakra­ment Pokuty i Pojed­na­nia. O godz. 18.00 – Msza św. Serdecznie zapraszam do przeży­cia I piątku dzieci, które w tym roku przys­tąpiły do I Komu­nii świętej i pod­jęły dzieło 9 Pier­wszych Piątków Miesiąca. I sob­ota – Msza św. o godz. 18.00.

W zakrys­tii przyj­mu­jemy zapisy na Pieszą Piel­grzymkę do Częs­to­chowy, która wyruszy na piel­grzymkowy szlak 3 sierp­nia.

W dniu wczo­ra­jszym zakończyliśmy wyjazd for­ma­cyjny młodzieży do Włoch. W ciągu 8 dni odwiedzil­iśmy Kalwarię Zebrzy­dowską, Wiedeń, Dolomity, Wenecję, Padwę, Monte Grappa, Salzburg. Serdecznie dziękuję wszys­tkim, którzy pomogli w przy­go­towa­niu tego wyjazdu. Słowa wdz­ięczności kieruję do tych, którzy udzielili pomocy finan­sowej. Dziękuję Bur­mistr­zowi Piask – Panu Michałowi Cholewie, Preze­sowi Spółdzielni Mleczarskiej w Piaskach Panu Mirosła­wowi Domańskiemu i Preze­sowi Zrzeszenia STRYJNO-​SAD – Panu Zbig­niewowi Chołykowi za wielkie serce i zrozu­mie­nie dla potrzeb naszej młodzieży.

W ostat­nim tygod­niu Bóg powołał do wieczności w 62 roku życia i 38 roku kapłaństwa śp. Ks. Kan. Zbig­niewa Borowskiego, który przez 16 lat pełnił posługę dusz­paster­ską w naszej Parafii. Odszedł do Pana także śp. Jerzy Nucia z Wyg­nanowic. Pole­ca­jmy naszych Zmarłych Bożemu Miłosierdziu w ufnej mod­l­itwie.