Wydrukuj tę stronę

II Niedziela Wielka­nocna 8 kwiet­nia 2018 r.

  • wielkość czcionki zmniejsz czcionkę pow­iększ czcionkę
Dzisiejsza, II Niedziela Wielka­nocna, z woli samego Pana Jezusa, wyrażonej w objaw­ieni­ach, jakie miała św. S. Faustyna, przeży­wana jest jako Święto Bożego Miłosierdzia.

Zostało ono ustanowione dla całego Koś­cioła przez św. Jana Pawła II i rozpoczyna 73. Tydzień Miłosierdzia. W dniu dzisiejszym po zakończe­niu cel­e­bracji litur­gicznej w mod­l­itwie Koronką będziemy wypraszać Boże Miłosierdzie dla Koś­cioła, naszej Ojczyzny, wspól­noty parafi­al­nej i naszych rodzin. Jest to patronalne święto Car­i­tas. Ofi­ary zbier­ane do puszki przed świą­tynią przez­naczamy na dzi­ałal­ność Car­i­tas.

W tym tygod­niu: 9 kwiet­nia (poniedzi­ałek) – uroczys­tość Zwias­towa­nia Pańskiego. Msze św. o godz. 9.00 i 18.00.

Serdecznie zapraszam dzieci przy­go­towu­jące się do I Komu­nii świętej na próby, które będą w tym tygod­niu 9 i 10 kwiet­nia o godz. 17.00. Proszę o zabranie ze sobą tek­stów.

14 kwiet­nia wyrusza z naszej Parafii piel­grzymka autokarowa do Włoch. Dla 49 osobowej grupy naszych Parafian będzie to znakomita okazja do mod­l­itwy przy grobach św. Antoniego w Pad­wie, św. Fran­ciszka w Asyżu, św. Marka w Wenecji, św. Pio­tra i Pawła i św. Jana Pawła II w Rzymie.

Ofi­ary składane na tacę w dzisiejszą niedzielę przez­naczamy na ogrze­wanie naszej świą­tyni.

Przed świę­tami prze­lałem kwotę 11 000 zł na rachunek firmy Stol­mark, która wykona ławki dębowe do naszej świą­tyni. Zgod­nie z umową, 2 pier­wsze seg­menty ławek zostaną dostar­c­zone do 30 listopada br. Za dwa seg­menty Parafia zapłaci 37 620 zł. Umowa z Firmą Stol­mark uzyskała pozy­ty­wną opinię Rady Dusz­paster­skiej naszej Parafii. Kopia umowy jest wywies­zona na tabl­icy ogłoszeń.

Prowadz­imy inten­sy­wne prace związane z zagospo­darowaniem terenu wokół ple­banii. Zostanie wyko­nany park­ing i droga dojaz­dowa. Zostanie zamon­towane oświ­etle­nie i dokon­amy nasadzeń krzewów ozdob­nych. Prace przy ple­banii nie są finan­sowane z budżetu Parafii.

W imie­niu wspól­noty parafi­al­nej serdecznie dziękuję za posprzą­tanie świą­tyni Pan­iom: Gabrieli Kasprzak, Agnieszce Kasprzak, Marze­nie Kasperek, Marii Ziętek, Elż­biecie Kępińskiej, Ewie Rudz­ińskiej i Boże­nie Mazur.

W ubiegłym tygod­niu Bóg powołał do wieczności z naszej parafi­al­nej wspól­noty śp. Jan­inę Pituchę (Stryjno II). Pole­ca­jmy naszą Zmarłą Siostrę Bożemu Miłosierdziu w ufnej mod­l­itwie.